Tietosuojakäytäntö

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita voidaksemme tarjota parhaan mahdollisen kokemuksen asiakkaille verkkosivustollamme.

Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on eWatt Smart Power Systems Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä
eWatt Smart Power Systems Oy, 3321142-9, Tourulantie 6 A 36, 40100 Jyväskylä, info@ewatt.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Timo Saarinen

3. Asiakasrekisteri
Asiakastietoja käsitellään laskututukseen liittyvissä asioissa Procountor laskutusjärjestelmällä. Tilausten käsittelyyn ja toimituksiin liittyvissä asioissa asiakastietoja on tallennettuna yrityksen verkkokaupan asiakashallintaan. Kaikki asiakkaista tallennetut asiakastiedot ovat näkyvissä eWatt asiakasportaalissa.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
• asiakkaan suostumus
• asiakassuhde (palvelun hallinta, laskutus, tiedottaminen)
• sopimus, jossa asiakas on osapuolena (=kuvaus- ja kuvan käyttöoikeussopimus tai muu sovittu asia)
• viranomaishakemukseen materiaalin tai tietojen toimittaminen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on em. tietojen ohella yhteydenpito asiakkaisiin ja mahdollinen markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema (vain yritysasiakas), yritys/organisaatio (vain yritysasiakas), yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Asiakkuudesta riippuen em. tietoja säilytetään tarvittava aika. Asiakas voi pyytää tietojensa tuhoamista. Viranomaishakemusta varten lähetettävät henkilötiedot tuhotaan 5 vuorokauden kuluessa, jollei tietoja tarvita laskutukseen.
Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauksista, chat-kanavista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille muulloin kuin asiakkaalle tarjotun palvelun toteuttamisen sitä vaatiessa. Tietoja voidaan luovuttaa ja julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa myös sovellettavan lainsäädännön sallimassa ja vaatimassa määrin, esimerkiksi valtion viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos asiakassuhde tai palveluiden toteuttaminen sitä vaatii.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).